REGULAMIN

Regulamin serwisu internetowego jureksanalizy.pl

SPIS TREŚCI

§1 – O NAS

§2 – DEFINICJE

§3 – USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM

§4 – POSTANOWIENIA OGÓLNE

§5 – KONTO

§6 – PRAWA AUTORSKIE

§7 – PŁATNOŚCI CYKLICZNE

§8 – OPERATORZY PŁATNOŚCI

§9 – REALIZACJA ZAMÓWIENIA

§10 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§1 - O NAS

1. Właścicielem serwisu internetowego jureksanalizy.pl jest spółka TRADE WARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (adres siedziby: ul. Aleja Warszawska 72/5 – 10-082 OLSZTYN); wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. NIP: 7393947851, REGON: 387713645, adres poczty elektronicznej: admin@jureksanalizy.pl ; spolecznosc@jureksanalizy.pl

§2 - DEFINICJE

1. Sklep – sklep internetowy jureksanalizy.pl

2. Sprzedawca – Trade Wars sp. z o. o. – siedziba: Ul. Aleja Warszawska 72/5, 10-082 Olsztyn, NIP: 7393947851, REGON: 387713645

3. Usługodawca – Trade Wars sp. z o. o. – siedziba: Ul. Aleja Warszawska 72/5, 10-082 Olsztyn, NIP: 7393947851, REGON: 387713645

4. Kupujący – każda osoba dokonująca zakupu w sklepie jureksanalizy.pl

5. Klient – każda osoba dokonująca zakupu w sklepie jureksanalizy.pl – korzystająca z usług oferowanych przez serwis.

6. Usługobiorca – każda osoba dokonująca zakupu w sklepie jureksanalizy.pl – korzystająca z usług oferowanych przez serwis.

7. Serwis – cała witryna jureksanalizy.pl, zawierająca sklep internetowy.

8. Konto –  Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach czy aktywnych subskrypcjach.

9. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

10. Prawa Autorskie – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)

11. Produkt – dostępna w sklepie usługa wirtualna w formie subskrypcji, będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

12. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy przy pomocy serwisu internetowego, zgodnie z regulaminem.

13. Blog – Usługa elektroniczna w formie blogu serwisu internetowego, zawierająca analizy techniczne oraz artykuły dostępne dla Usługobiorców Serwisu. 

§3 - USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM

1. Sklep internetowy;

2. Formularz Zamówienia;

3. Konto;

4. Blog;

5. Newsletter;

§4 - POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto czyli uwzględniającymi podatek VAT.

§5 - KONTO

1. Do utworzenia konta w serwisie jureksanalizy.pl oraz jego poprawnego działania, wymagane są:

  • Dostęp do urządzenia elektronicznego ze stałym dostępem do internetu.
  • Konto e-mail 
  • Korzystanie z przeglądarki internetowej takiej jak Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Safari.

2. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: kontaktowy adres email, imię, nazwisko.

3. Założenie konta w Serwisie Internetowym jest całkowicie darmowe.

4. Logowanie do konta odbywa się poprzez podanie loginu oraz hasła do konta, które zostały ustalone przez klienta w momencie rejestracji konta.

5. Klient ma prawo do całkowitego usunięcia swojego konta bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia dodatkowych opłat w związku z usuwaniem konta z serwisu.

6. Założenie konta w serwisie jest wymagane, by Usługobiorca miał stały dostęp do zakupionych usług oraz opłaconych subskrypcji, którymi może zarządzać poprzez konto.

§6 - PRAWA AUTORSKIE

1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.

2. Usługobiorca oraz Osoba przeglądająca serwis, nie ma prawa do kopiowania, rozpowszechniania, tłumaczenia, modyfikowania serwisu czy też poszczególnych jego elementów oraz zawartych w serwisie treści, w tym grafik, video, tekstów, produktów.

§7 - PŁATNOŚCI CYKLICZNE

1. Do korzystania z płatności cyklicznych, wymaga się od Usługobiorcy posiadania karty płatniczej i/lub konta bankowego bądź innej formy płatności, którą obsługuje operator płatności.

2. Rejestracja metody płatności przez Klienta, skutkuje zapisaniem podanych danych przez Operatora Płatności i umożliwia Operatorowi Płatności cyklicznych, obciążanie rachunku Klienta zgodnie z regulaminem.

3. Klient ma obowiązek zapewnienia kompletności i rzetelności danych zapisanych i przechowywanych przez Operatora Płatności, a w przypadku ich zmiany w celu skorzystania z Usługi zobowiązany jest ponownie dokonać rejestracji.

4. Rezygnacja z Płatności cyklicznych może następie w każdym czasie, na każde życzenie Klienta. Aby dokonać rezygnacji należy skorzystać ze swojego Konta w Serwisie bądź przesłać prośbę o rezygnacje na adres mailowy admin@jureksanalizy.pl

5. Operator Płatności cyklicznych pobiera z rachunku Klienta kwotę pieniężną stanowiącą równowartość należnej opłaty miesięcznej za Usługi. Wysokość należnej kwoty pieniężnej zależna jest od wariantu Usługi wybranej przez Klienta.

Zgodnie z Prawem, kwota płatności cyklicznych jest stała i nie może być edytowana gdy Klient zapisze się do płatności cyklicznej.

Aby skorzystać z rabatów po dokonaniu subskrypcji, należy pierw anulować aktualną subskrypcję i ponownie złożyć zamówienia przy użyciu kodów rabatowych.

6. Niezwłocznie po pobraniu płatności z rachunku Klienta, Klient jest informowany o tym fakcie za pomocą wiadomości e-mail bądź sms.

7. Klient zobowiązuje się zapewnić, na rachunku wskazanym przy wyborze metody Płatności cyklicznych, odpowiednie środki na pokrycie należności za Usługę.

W przypadku braku środków na pokrycie płatności, subskrypcja może zostać anulowana przez Usługodawcę lub Operatora Płatności o czym Usługobiorca zostanie poinformowany przy pomocy e-mail.

8. Operator Płatności pobiera z rachunku Klienta należną kwotę pieniężną pierwszego dnia każdego Okresu Rozliczeniowego. 

9. Cena przepada gdy Klient w przeciągu 2 tygodni od upłynięcia ważności poprzedniej subskrypcji/pakietu nie opłaci nowego dostępu do grupy. Jeśli w dniu X Twoja subskrypcja się skończy i jej nie opłacisz to od tego momentu nalicza się 14 dni w przeciągu, których możesz przedłużyć swój dostęp w starej cenie. Po upłynięciu 14 dni cena się zaktualizuje na nową cenę sklepową.

§8 - OPERATORZY PŁATNOŚCI

1. PayU;

2. PayPal;

§9 - REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Proces Realizacji Zamówienia rozpoczyna się dopiero po zaksięgowaniu płatności przez Operatora Płatności.

2. Realizacja zamówienia przez Usługodawce odbywa się w dni robocze (od poniedziałku do piątku) i może trwać do 48 godzin.
W weekendy zamówienia mogą być realizowane dłużej niż zwykle.

3. Opłacone oraz zakupione usługi zostaną przesłane do Usługobiorcy drogą elektorniczną na wskazany adres e-mail przy składaniu zamówienia.

4. W przypadku jakichkolwiek problemów z procesem Realizacji Zamówienia bądź płatności należy niezwłocznie skontaktować się z adresem mailowym support@jureksanalizy.pl

5. Opłaty poprzez kryptowaluty należy realizować z należytą uwagą. Wpłacona kwota musi wynosić dokładnie taką samą liczbę jaka wyświetla się w podsumowaniu zamówienia – jest to liczba wymagana przez system do realizacji zamówienia.

6. Zamówienia z opcją płatności kryptowalutami, które nie zostały opłacone w tym samym dniu będą oznaczone jako anulowane w następnym dniu.

7. Informujemy że w przypadku skorzystania z kodu rabatowego przy podaniu błędnych danych rejestracyjnych do kont utworzonych przy pomocy refliknów Jurka, Usługodawca zastrzega sobie prawo do Anulowania subskrypcji Usługobiorcy w dowolnym momencie oraz wyrzucenia jego konta discord z grupy TRADE WARS bez możliwości uzyskania zwrotu pieniędzy za opłacone usługi.
Ewentualne sprzeciwy można przesyłać na adres support@jureksanalizy.pl
Upewnij się że wszystkie przesłane do nas dane są poprawne, a w przypadku zauważenia że wysłałeś(aś) błędne dane, prosimy o przesłanie poprawnych danych.

§10 - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Dane osobowe podane podczas procesu realizacji bądź składania zamówienia, przetwarzane są przez sklep jureksanalizy.pl tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych jeśli Klient wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. 

O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.